ผลงานตีพิมพ์ปี 2549

 

พัฒนาการเลี้ยงแตนเบียน Trichogramma sp. จากไข่ผีเสื้อข้าวสารที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในข้าวโพดข้าวเหนียว
ศัตรูธรรมชาติและศัตรูพริกในพริกหัวเรือและขี้หนูหอมภายใต้การปลูกระบบเกษตรอินทรีย์
ชีววิทยาของ Serangium sp. ด้วงเต่าตัวห้าแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci.
การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลาต้นข้าวโพด

 

ผลงานตีพิมพ์ปี 2550

 

การควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวานโดยชีววิธี
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้าของด้วงเต่า Stethorus pauperculus (Weise) และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch
ผลของชนิดและวัยของเหยื่อต่อความชอบในการห้าของด้วงเต่า Serangium sp.
การตอบสนองของพันธุ์อ้อยในระยะแตกกอต่อการเข้าทาลายของหนอนกออ้อย
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

 

ผลงานตีพิมพ์ปี 2551

 

การควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดข้าวเหนียวโดยชีววิธี
ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
ประสิทธิภาพของตัวห้าในการลดปริมาณเพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศ

 

ผลงานตีพิมพ์ปี 2553

 

ความสัมพันธ์ระหว่างไรขาวและประสิทธิภาพของไรตัวห้า Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando ต่ออาการใบหงิกของพริก
ลักษณะพันธุ์และผลพริกต่อการเข้าทาลายของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel)
ผลของชนิดพืชอาหารแมลงหวี่ขาวและอาหารทดแทนต่อพัฒนาการเจริญเติบโตและอายุขัย
ของด้วงเต่าตัวห้า Serangium sp.
ประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใส Mallada basalis ในการควบคุมเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน
ในผักวงศ์สลัดและวงศ์กะหล่า
การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus sp.(Hemiptera: Reduviidae)ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)ในดอกดาวเรือง