> 2

 

21. การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของวัชพืช
22. การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูธรรมชาติจากตอซังข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
23. พัฒนาการเลี้ยงแตนเบียน Trichogramma sp. จากไข่ผีเสื้อข้าวสารที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด
24. Integrated Pest Management in Waxy Corn
25. ชีววิทยาของ serangium sp.

 

> 2