โปสเตอร์ความรู้

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. โปสเตอร์แนะนำศูนย์
2. แนะนำศูนย์
3. พฤติกรรมการทำลายของหนอนกออ้อย 5 ชนิด
4. การควบคุมหนอนกออ้อย
5. แมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ
6. แมลงศัตรูอ้อย
7. การควบคุมหนอนกออ้อยโดยชีวธี
8. นิเวศวิทยาประชากรและการพัฒนาแบบจำลองของหนอนกอสีชมพู
9. ด้วงหนวดยาวอ้อย
10.แมลงศัตรูข้าวโพด
11.ศัตรูธรรมชาติของไร
12.ไรและเพลี้ยไฟศัตรูพืช
13.แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และการใช้ประโยชน์
14.ศัตรูธรรมชาติและศัตรูพริกในแปลงพริกเกษตรอินทรีย์
15.ศัตรูธรรมชาติและศัตรูพริกในแปลงพริกหัวเรือและขี้หนูหอมภายใต้การปลูกระบบเกษตรอินทรีย์
16.แมลงแปลงผัก
17.การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus sp. ในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผักในโรงเรือน(วันเกษตร 49)
18.ผลของการเบียนต่อสารไซโตคายในหนอนกระทู้ผัก
19.การใช้ประโยชน์จากแมลงหางหนีบ
20.การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช

 

> 2