รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ   Mrs Nutcharee  Siri
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     
E-mail: nutchare@kku.ac.th

ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์  Miss Prakaijan Nimkingrat
อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร (สาขากีฏวิทยา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
E-mail: muitaslinda@hotmail.com

ผศ.ดร.ทัศนีย์  แจ่มจรรยา  Miss  Tasanee  Jamjanyaa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ 8
ตำแหน่ง : นักวิจัย

ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช   Miss Ubon Tangkawanit
อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร (สาขากีฏวิทยา) คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง : นักวิจัย
E-mail: ubonta@kku.ac.th

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก  Miss Chanpen Chadamek
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail  address: pen9019@hotmail.com

นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ Miss Sunisa Phanphinit
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail address: game_sunisa@hotmail.com

นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง Miss Kantaporn Klomkleang
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail address: kantaporn.kg@gmail.com

 

นางสาววัชลาวลี บุญมี Miss Watchalawalee Boonmee
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail address: watchalaboon@gmail.com

นางสาวทิพย์สุคนธ์  อนุภาพ  Miss  Thipsukon  Anupap
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยวิจัย
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail address : anupap.tip@gmail.com

ฝ่ายสนับสนุน

 

นางอนงค์ วันนิจ
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

นายสำเนียง ยาวะระ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่

ฝ่ายปฎิบัติการ

 

นางทองทิพย์ แม้นศรี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางนารีรัตน์ นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายสมาน จันทาขุ่ม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายณรงค์ เหลาทอง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 

 

นายวิสุทธิ์ บุตตะกุล
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

 

นักศึกษา

 

นางสาวสายฝน ทดทะศรี
นักศึกษาปริญญาเอก

นายกุลชาติ บูรณะ
นักศึกษาปริญญาเอก

นางสาวพัชรา วงษ์คำอุด
นักศึกษาปริญญาโท

นายภานุพงศ์ แสนบุดดา
นักศึกษาปริญญาโท

นางสาวตรีนุช พรมนอก
นักศึกษาปริญญาโท

นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว
นักศึกษาปริญญาโท