ยินดีต้อนรับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศึกษาดูงาน จากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)


วันที่ 30 มิ.ย.2558 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ณ.บ้านมะเริง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธี  จำนวน 100 คน วันที่ 17 มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนม บ้านนาศรี-ดงเค็ง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น