nbcrckku_map.jpg

 

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตู้ ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320- 2823 , 0-4334-3055 โทรสาร 0-4334-3055
E-mail nbcrc@kku.ac.th/nbcrc.kku@gmail.com