วิสัยทัศน์
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ
1. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและดำเนินการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. ให้การศึกษาและอบรม ทั้งระดับมีปริญญาและไม่มีปริญญา
3. ให้การบริการด้านการส่งเสริม คำปรึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4.ให้การบริการในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ ทั้งทางด้านการบริการสังคมและด้านวิชาการ

หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
1. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา และดำเนินงานการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ทั้งทางการเกษตร การแพทย์ และการสาธารณสุขโดยชีววิธี เพื่อเป็นการทดแทนและลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ศัตรูสัตว์ แมลงพาหะนำโรคและวัชพืช และเพื่อเป็นการอนุรักษ์คุภาพของสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน
2. ให้การศึกษาและอบรมแก่นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ในหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมไปถึงสาธารณชน เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี เพื่อแก้ไขการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้พ้นจากมลภาวะจากสารเคมีเหล่านั้น
3. ให้บริการในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธีทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม ข้อมูลและงานสารสนเทศ การบริการสังคมและการปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริม และเผยแพร่วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในระบบการบริหารศัตรูพืช (Pest Management System) และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Intrgrated Pest Management - IPM) ในทุกรูปแบบ