การติดตามสถานการณ์และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ศักยภาพของแตนเบียน Anisopteromalus sp. (Hymenoptera:Pteromalidae) ในการควบคุมด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus F.(Coleoptera: Bruchidae)

การศึกษาชนิดของศัตรูและศัตรูธรรมชาติในฟาร์มโคและคอกสุกร

การพัฒนากระบวนการผลิตตัวห้ำไร

การพัฒนากระบวนการผลิตมวนตัวห้ำ

การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trechogrammatidae)

เทคนิคการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่่ขาว

การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชขนาดเล็กในโรงเรือน
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูดาวเรือง

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพด