การติดตามสถานการณ์และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ศักยภาพของแตนเบียน Anisopteromalus sp. (Hymenoptera:Pteromalidae) ในการควบคุมด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus F.(Coleoptera: Bruchidae)

การศึกษาชนิดของศัตรูและศัตรูธรรมชาติในฟาร์มโคและคอกสุกร

การพัฒนากระบวนการผลิตแมลงหางหนีบ

การพัฒนากระบวนการผลิตตัวห้ำไร

การพัฒนากระบวนการผลิตมวนเพชฌฆาต Sycamus sp (Hemiptera: Reduvidae)

การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.

เทคนิคการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่่ขาว
การใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชขนาดเล็กในโรงเรือน

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูดาวเรือง

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพด