การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

แมลงผลิตผลการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การสำรวจ และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การแพร่กระจายตามฤดูกาลของประชากรแมลงวันในฟาร์มโค

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงหางหนีบ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไรตัวห้ำ Amblyseius spp. (Acari: Phytoseiidae) และด้วงตัวห้ำไร

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนเพชรฌาต Sycanus sp.

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.  (Hymenoptera : Trichogrammatidae)
การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด