การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย

การใช้ประโยชน์แมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพด

การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ

การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วงตัวห้ำไร

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนไข่

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงหางหนีบ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไรตัวห้ำ Amblyseius spp

 

การแพร่กระจายตามฤดูกาลของประชากรแมลงวันและศัตรูธรรมชาติในฟาร์มโค

 

แมลงผลิตผลการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

 

ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูมันสำปะหลัง