การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในการควบคุมไมยราบยักษ์

การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ

การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp

 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยในประเทศไทย