การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

การประเมินผลการใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูในดินบางชนิดของอ้อย

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichagrammatidae)

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงด้วยอาหารเทียม

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae Kurdjumov   และ แมลงเบียนหนอนกระทู้ผักApanteles sp. (Hymenoptera : Bracinidae)

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblysius spp. (Acari : Phytoseiidae)

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในการวบคุมไมยราบยักษ์โดยชีวิธีในประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กระหล่ำ