การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในการควบคุมไมยราบยักษ์

การใช้ประโยชน์ของแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย

การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ

การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูในดินบางชนิดของอ้อย

การประเมินผลการใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ควบคุมหนอนผีเสื้อบางชนิดของศัตรูผักวงศ์กะหล่ำ

การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตร

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae และแตนเบียนหนอนกระทู้ผัก Apanteles sp.

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ำ Amblyseius spp

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย