การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดโดยชีววิธี

การควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำโดยศัตรูธรรมชาติ

การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลและการทดสอบประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย

การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ของมวนตัวห้ำดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis Reuter ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens Stal.

การเลี้ยงไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ด้วยอาหารเทียม

การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช

การสำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของวัชพืช