การสำรวจรวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การสำรวจรวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

การควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ ประเทศไทย

การควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำโดยชีววิธี

การควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดโดยชีววิธี

การจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลและการทดสอบประสิทธิภาพการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอย

การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยด้วยแมลงเบียน

การเข้าทำลายของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae ในหนอนด้วงและหนอนกออ้อย

การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ของตัวห้ำดูดไข่ Cyrtorhinus lividiphinus  Reuter  ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata  lugens Stal.