- วันที่ 14 ส.ค.2558 จัดศึกษาดูงาน แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน ๖ คน
- วันที่ 30 มิ.ย.2558 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ณ.บ้านมะเริง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธี  จำนวน 100 คน
- วันที่ 17 มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนม บ้านนาศรี-ดงเค็ง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 4 มิ.ย.58 จัดอบรม เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- วันที่ 29 พ.ค.2558  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ศาลาวัดบ้านพันชนะ บ.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธี
- วันที่ 19.5.58 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 12.5.58 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ได้มาศึกษา “การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ 3 ชนิด” วันที่ 30 มีนาคม 2558
- นักวิจัยด้านกีฏวิทยา เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2558
- ประชุมวิชาการครั้งที่ 16 วันที่ 26-27 มกราคม 2558
- เสวนาวิชาการเกษตร เรื่อง การผลิตพืชปลอดภัยด้วยศัตรูธรรมชาติ วันที่ 31 มกราคม 2558