วันที่ 30 มิ.ย.2558 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ณ.บ้านมะเริง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธี  จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรทราบชนิดของเพลี้ยแป้งและลักษณะการทำลายที่เกิดจากเพลี้ยแป้งและไรแมงมุมหม่อน สามารถจำแนกความสำคัญของแมลงในแปลงมันสำปะหลัง ตลอดจนวิธีการปลดปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ ทราบบทบาทและความสำคัญของด้วงเต่าตัวห้ำไรและการเพาะเลี้ยง รวมถึงการใช้แตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพู แมลงช้างปีกใสในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์ อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย , นายกุลชาติ บูรณะ นักศึกษาปริญญาเอก และนางสาวตรีนุช พรมนอก นางสาวพัชรา วงษ์คำอุด นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นายภานุพงษ์ แสนบุดดา นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 30 มิ.ย. 58