30 มีนาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ได้มาศึกษา “การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ 3 ชนิด” เพื่อใช้ในการทำงานทดลองในวิชา Biological control ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ตามชนิดของแมลงหางหนีบ ให้ศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมชองแมลงหางหนีบและวางแผนการทดลอง