วันที่ 29 พ.ค.2558 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ศาลาวัดบ้านพันชนะ บ.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงมุมหม่อนโดยชีววิธ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ชีววิทยาของแมลงศัตรูมันสำปะหลัง เทคนิคการสังเกตอาการทำลายจากศัตรูมันสำปะหลัง เพื่อควบคุมได้ทันท่วงที และใช้สารเคมีตามความจำเป็น การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง ไรแมงมุมหม่อน และแมลงหวี่ขาว การเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ และการนำไปใช้ประโยชน์ สู่กลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อกลุ่มผู้ผลิตที่สนใจ และเกษตรกรได้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์  ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ศาลาวัดบ้านพันชนะ บ.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จำนวน 30 คน และมี ดร.ประกายจันทร์  นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตังควานิช นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา  ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี  บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์  อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย , นายกุลชาติ บูรณะ  นักศึกษาปริญญาเอก และนางสาวตรีนุช  พรมนอก นางสาวพัชรา  วงษ์คำอุด นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว  นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย และทางศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณในการอบรม และขอขอบคุณเกษตรอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายทวี  จงปัตนา และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายวีระ ชูช่วย ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหาเกษตรกรเข้ารับการอบรมและอำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 29 พ.ค. 58