19 พ.ค. 2558 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช สู่ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์  ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถจำแนกชนิดศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนทั้ง 3 ชนิด วงจรชีวิตและลักษณะการทำลาย สามารถประเมินความเสียหายของดอกดาวเรืองและวิธีการปล่อยมวนพิฆาต รู้วิธีการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยงหนอนนกที่เป็นเหยื่อของมวน และให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตังควานิช นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา  ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี  บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์  อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย ,นางสาวสายฝน ทดทะศรี นายกุลชาติ บูรณะ  นักศึกษาปริญญาเอก และนางสาวตรีนุช  พรมนอก นางสาวพัชรา  วงษ์คำอุด นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นายภานุพงษ์ แสนบุดดา  นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 19 พ.ค. 58  

DSCF4031

DSCF4077

DSCF4007

DSCF4125

DSCF4217

DSCF4164

DSCF4231

DSCF4237

DSCF4241