วันที่ 17 มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนม บ้านนาศรี-ดงเค็ง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ทราบชนิดและความสำคัญของแมลงศัตรูปศุสัตว์ ทราบบทบาทและความสำคัญของศัตรูธรรมชาติในฟาร์มปศุสัตว์ ทราบแนวทางการควบคุมแมลงศัตรูปศุสัตว์โดยชีววิธี และ ลดการใช้สารฆ่าแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ โดย  ดร.ประกายจันทร์  นิ่มกิ่งรัตน์ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตังควานิช นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา  ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี  บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์  อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย , นายกุลชาติ บูรณะ  นักศึกษาปริญญาเอก และ นางสาวพัชรา  วงษ์คำอุด นางสาวตรีนุช พรมนอก นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว  นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 17 มิ.ย.58