วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศช.กปจ. โดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดศึกษาดูงาน แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จำนวน ๖ คน โดยคณะนักวิจัยจากศูนย์ฯ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยวิจัย ดำเนินงานเป็นวิทยากร ในหัวข้อ แมลงช้างปีกใส เพลี้ไฟ ไรขาว และแมลงชนิดต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาดูงานในครั้ง

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 14 ส.ค. 58