วันที่13 มีนาคม 2558 นักวิจัยด้านกีฏวิทยาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลับขอนแก่น โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ และผู้ช่วยวิจัย ได้พาเยี่ยมชมห้องต่างๆภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ห้องเลี้ยงแมลงช้างปีกใส ห้องเลี้ยงไรแดง ห้องเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร ห้องเลี้ยงมวนเพชฌฆาตและมวนพิฆาต และ นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำภายในศูนย์