12 พ.ค. 2558 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดฝึกงานนักศึกษาปี 3 สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 19 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตังควานิช นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์ อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย ,นางสาวสายฝน ทดทะศรี นายกุลชาติ บูรณะ นักศึกษาปริญญาเอก และนางสาวตรีนุช พรมนอก นางสาวพัชรา วงษ์คำอุด นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นายภานุพงษ์ แสนบุดดา นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง และนักศึกษาได้เรียนรู้การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในสภาพจริง

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 12 พ.ค. 58