วันที่ 4 มิ.ย.58 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกทราบชนิดและความสำคัญของแมลงศัตรูพริก ทราบความสำคัญและวิธีการใช้ในแปลงของแมลงศัตรูธรรมชาติ ทราบแนวทางการควบคุมแมลงศัตรูพริกโดยชีววิธี เกษตรกรผู้ปลูกพริกสามารถผลิตศัตรูธรรมชาติบางชนิดมาใช้ได้เอง และลดการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกพริก  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์  ศิริ  ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี ดร.ประกายจันทร์  นิ่มกิ่งรัตน์ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตังควานิช นักวิจัย ,นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการเกษตร ,นางสาวสุนิสา  ผ่านพินิจ นางสาวกันฐาภรณ์ กลมเกลี้ยง นางสาววัชลาวลี  บุญมี นางสาวทิพย์สุคนธ์  อนุภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย , นายกุลชาติ บูรณะ  นักศึกษาปริญญาเอก และ นางสาวพัชรา  วงษ์คำอุด นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว  นักศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ช่วย

 

 

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 4 มิ.ย.58