มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจำนวน 3.7  ล้านบาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั้นเดียว  ขนาดพื้นที่ 400  ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้ก่อสร้างบนพื้นที่ว่างประมาณ  10  ไร่  บริเวณทิศเหนือของหมวดดินและปุ๋ย(เก่า)บริเวณศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชฯตึกเก่า ใน ปี พ.ศ. 2537

 

ต่อมาในปี  2539  ศูนย์ฯ ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว  เป็นบริเวณที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพัฒนาเป็นเขตกีฬา  ดังนั้น ในปี 2541  ศูนย์ฯ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ  ในพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นแปลงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  ใกล้กับเรือนเพาะชำมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  และได้เป็นอาคารการดำเนินงานของศูนย์จนถึงปัจจุบัน


บริเวณรอบๆศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชฯตึกใหม่ที่เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2541